Tiến độ thanh toán
  • Đợt 1: Thanh toán 25% Giá trị hợp đồng mua bán và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng ngay khi ký Hợp đồng mua bán;
  • Đợt 2: Thanh toán 15% Giá trị hợp đồng mua bán và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng sau 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán;
  • Đợt 3: Thanh toán 15% Giá trị hợp đồng mua bán và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng sau 45 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán;
  • Đợt 4: Thanh toán 15% Giá trị hợp đồng mua bán và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng sau 60 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán;
  • Đợt 5: Thanh toán 25% Giá trị hợp đồng mua bán và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng và 2% kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong tòa nhà vào ngày bên mua nhận được Thông báo bàn giao căn hộ (dự kiến tháng 8/2018);
  • Đợt 6: Thanh toán 5% Giá trị hợp đồng mua bán và khoản thuế giá trị gia tăng tương ứng trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất;